Artists participating

Abdul Abdullah Abdullah, Anne Samat Anne Shah, Cassie Machado Kathy. Machado, Chi Too, Tao Zhiheng, Chitti Kasemkitvatana, Wu Songji, Chris Yeo (Yeo Siew Hua), Yang Xiuhua, Ding-Yeh Wang, Ding-Yeh Wang, Enzo Camacho & Amy Lien Enzo. Camacho & Lian Jie, Hilarie Hon Han Xinglin, Jakkai Siributr Jia Kai. Sri Bout, Liang Ting-Yu Liang Tingyu, Minstr